דף נופל

סמל
בועז לוין

בן דינה ושלמה

נפל ביום ב' באייר תשכ"ט (20.04.1969)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין מירוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page